VVE Bestuurdersaansprakelijkheid

Dit is een betrekkelijk nieuwe verzekering die speciaal op de behoefte van een Vereniging van Eigenaren is ontwikkeld.

Deze is actueler geworden na de laatste wetswijzigingen en het nieuwe standaardreglement voor Verenigingen van Eigenaren uit 2006.

De verzekering beschermt de VvE bestuurders (voorzitter, penningmeester en andere bestuursleden) wanneer zij aansprakelijk

worden gesteld voor fouten tijdens de uitoefening van hun functie, ook als zij in hun privévermogen worden aangesproken.

Indien de VVE reeds beschikt over een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, geeft deze verzekering helaas geen

volledige dekking voor activiteiten van bestuurs-en commissieleden.Het bestuur of een commissie kan door leden aansprakelijk

worden gesteld voor daden die in strijd zijn met de Reglementen van een VVE.

Een voorbeeld uit de praktijk is dat een bestuurslid binnen een VVE een lid goedkeuring had gegeven om een schotelantenne aan de gevel te plaatsen.

Door de bestuurder is dit lid later verzocht de schotel te verwijderen aangezien dit in strijd was met de reglementen.

Hetbetreffende lid heeft toen het bestuurslid aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.Aangezien alle bestuurs- en commissieleden

het werk voor de VVE op vrijwillige basis verricht, is het goed om elk mogelijk risico op financiële schade uit te sluiten.

Broekstate Assurantiën heeft speciale afspraken met diverse grote Nederlandse verzekeraars,

zodat er altijd een zeer scherpe premie tegen de meest uitgebreide voorwaarden aangeboden kan worden.